Wednesday, April 15, 2009

political issue

ˆ¡ø¢ˆ¡ó®: ñ¡Ñ«·¢¥üú ÅЩ· ÅÕ© óûõ¥· Ÿñà Ÿ¡Š¤šð¬ ›¢ûÃð¢´©É ¥»ñ¥ÈЩ¶® ²Ð¢ó¡»¢ý´ý ›¢ý´©¤Ø¡ù©¬ ˆ¡Ð¢¥üú Ä´ø¡ð ¿™¢ó¡ö¢ˆþ ˆ¡Ð¢›® ²©ú¥· ¥»ñ¥ÈЩ¶® ިТ¥üú »£¼®Ã»¥ð¥ÂÉú¢ð¡¥» ›¢ö權ñ¡ð¢ ˆù¢ð©É©. ›¡ø¢¤»ó¥ñ ó¢ˆö› ó¡Š®™¡›¹ø¢ý Ä©´¢ »¹¥ø ¥óú©¬ ¤ó¡¸®ˆ©·¢ ð±Â¹ø¡´¢ ġשÉó¤ñ¡Ð©¾ ±²»¢¤õš¬ ˆ¨Ð¢ ƒ¾¢¥ò¡»©´¢ð¡Ã® ²©»¢ð óð›¡Ð® ¤ò¡ˆ®öŸ¡ Äî°ò·¢ý óñ©É ‡¤¸¥ú ¿™¢ó¡ö¢ ˆ©Ð©¬Ý¹þ ˆù¢ð©É»®. ˆ¡ø¢ˆ¡ó® ó¢¤òëÑ¢¥ò ¤Þ›¶¡Ð¢, ¤Þ¡´¡Ð® ó¢¤òëÑ¢¥ò ޢƴòë® ¤ˆ¡ø›¢ð¢¥ò ¿™¢ó¡ö¢ ˆ©Ð©¬Ý¹ø¡Ã® ÅóŠÃ›ð©¥Ð ¥¥™›«»ð¢ý ѣ󢻬 »¾¢›£´©É»®. ¿™¢ó¡ö¢ ¤ó¡¸©ˆþ ó¢ò¥´Ð©´¡›¡Ã® ²òû´©¬ »¡ý²ñ«¬.
¤ó¡¸¢›® ¥ˆ¡Ù©¤²¡ˆ©Éóû ó¡Š®™¡›¥²ñ©Äù ¥Þ¡ñ¢ð¡ü ÄТ´¡ú¢òë. ‚»¢ý ›¢ñ¼ñ¡ð ¿™¢ó¡ö¢ˆþ ó£ù©ˆð©¬ ¥Þ੬. ¤Þ›¶¡Ð¢ð¢ý ó›¡»¢û·¢ð¢ý †»¡›©¬ »©Ù® ²¡ú¥´¸® ›¢úÈ Ÿ¨Ä¢ð¢ò¡Ã® ²·¢¤ò¥ú ˆ©Ð©¬Ý¹þ ˆù¢ð©É»®. ö§ÂÄ¡ð¢ ÄÃå® ˆ¢¸¢ð¡ý ˆ¦õ¢ ¥Þð®»® ¥²¡É® ó¢ø𢴡ü »¡ü »ð¡ú¡¥ÃÉ® ¤ˆ¡ø›¢ð¢¥ò ˆ¡ñÃóñ¡ð ˆ©ú©Øü ²úð©É©. 
¤ˆ¡ø›¢ð¢ý ô©ÚÑò¤Ä¡ ¥óø¢Á¤Ä¡ …·¢´¡ü ›Ð²Ð¢ð©Ù¡ð¢¸¢òë. ¥….Т.°¢.²¢ ›¢ûÄ¢Á® ¥ˆ¡Ð©· ˆ¨ñ𩾻¢›¡ý Ä¡±»¬ ‚ó¥ñ 󛟨Ģð¢ý ›¢É® ›¢ûÝ›®šÄ¡ð¢ ˆ©Ð¢ð¢ú´¡¥» ›¢ò›¢û·¢ð¢ñ¢´©É©. 
¤Þ›¶¡Ð¢ð¢¥ò ¤ˆôóü ‡Éñ óûõ¬Ä©Ø©Ù¡ð Ýö²ˆÐ·¢ý ‚ñ©ˆ¡ò©ˆø©¬ »ˆûɡî ¤ˆ¡ø›¢ð¢ý ˆù¢ð©É»®. ‚ð¡þ´® ¤óÙ ›¢ðÄö÷¡ð¬ ›ýˆ¢ ŲˆÐ ‚üõ¨úüö® »©ˆ ó¡¹¢ ¥ˆ¡Ð©´¡ü Åš¢ˆ¦»û ±ôÄ¢Á¢òë. ²ˆñ¬ ¤ˆôó›® †»¡›©¬ ¥¥²ö ¥ˆ¡Ð©·® ¤ˆ¥ö¡»©´¡›¡Ã® Ý›®š¥¶¸óû »ð¡ú¡ð»®. öªÑ›«¤úõü ²Ú»¢ð¢ò©¬ ‚óû ƒþ¥¶¸¢òë. ¤ö¡ø¡û ²¡›ý ƒ²¤ð¡Š¢Á® ²ò ¿™¢ó¡ö¢ ¤ˆ¡ø›¢ˆø©¬ ¥óø¢Á·¢ý Ä©¹©¤Ø¡þ ¤Þ›¶¡Ð¢´¡û´® Å»¢›©¬ Ÿ¡Š«Ä¢òë. ޢƴò멈¡û´©¬ ÅóŠÃ›ð©¥Ð ˆ˜ˆø¡Ã® ›¢ñ·¡›©¾»®. ñÙ® ¤ˆ¡ø›¢ˆø¢¤ò𩬠¿™¢ó¡ö¢ ˆ©¸¢ˆþ´® ²~› öªˆñ«¬ òŸ«Ä¡´¡›©¬ ö¬ó¢š¡›Ä¢òë. 
¥²¡»©¤ó ö®ˆ¨ø©ˆ¤ø¡Ð® ó¢Ä©‰» ²©òû·©É ¿™¢ó¡ö¢´©ñ©É©ˆþ´©¤óÙ¢ †ˆ¡š«¡²ˆ 󢙫¡ò𬠲ñ£¼¢´Ã¥ÄÉ ›¢û¤™ô¬ ²ò ¤ˆ¡Ã©ˆø¢ý ›¢É©Ä©Ù¡ð¢¸©¬ Å»® ²ñ¢ŠÃ¢´¡ü Åš¢ˆ¦»û »ð¡ú¡ð¢òë. ²~›Ä©¤²¼¢Á® ˆ¡Ð¢›©¾¢¤ò´©»¥É ƒþóò¢È ¿™¢ó¡ö¢ ˆ©¸¢ˆþ ö¡û󱻢ˆ 󢙫¡Ÿ«¡ö¬ ò¼«Ä¡´¢ ¤ˆ¡Ð¢ˆþ ĩд¢ ›Ð·©É ²Ú»¢ˆþ´® Ä©Ø¢ý ¤Þ¡™«Þ¢÷®›Ä¡ˆ©É©. »¹ø©¥Ð ö®˜¡›¡û˜¢¤ð¥»¤É¡ ²¡û¸¢¤ð¥»¡¤É¡¤²¡ò©¬ ²òû´©¬ Åú¢ð¢òë. Å¥»ò롬 Äש Þ¢òû ›¢û¤™ô¢Á® ¥ˆ¡Ð©´©É»©¤²¡¥ò ¥Þà©É»¡Ã® ‚óñ©¥Ð ²»¢ó©ñ£»¢.

No comments: